Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding practices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2023-10-09T09:04:45+07:00

ประกาศข่าวด่วน

16มกราคม 2023

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางกลางภาค 2/2565 (ป.ตรี) (ครั้งที่ 1)

Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตางรางสอบกลางภาค 2/2565 ระดับ ป.ตรี ขั้นตอนการยื่นเรื่องสอบซ้ำซ้อน ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางกลางภาค 2/2565 (ป.ตรี) (ครั้งที่ 1) [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

27 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร [...]

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ทั้ง 2 องค์กรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

24 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [...]

ผู้บริหาร วทอ. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

23 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพานักวิจัยเยี่ยมชมโรงงาน โดยครั้งนี้เดินทางไปที่ บริษ [...]

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้าแรงสูงในยานยนต์ไฟฟ้า”

23 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผศ.ณรงค์ ธรรมภูติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกีย [...]

โครงการรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

20 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

อาจารย์ ทศพร อัศวรังษี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และ อาจารย์ ดร.ทน [...]

สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข” ประจำปี 2567

16 พ.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

สำนักงานคณบดี วทอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิท [...]

Load More Posts

ตารางสอบปลายภาค 2/2566 ระดับ ป.ตรี

04 มี.ค. 2024|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2566 ระดับ ป.ตรี [...]

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

17 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจ [...]

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา InET (P) ณ บริษัทวนชัยกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี

06 ก.พ. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00น. อาจารย์ ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีว [...]

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น”

26 ม.ค. 2024|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง [...]

การนำเสนอรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี2566 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

08 ธ.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การนำเสนอรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี2566 ที่สถานประกอบการด้วยประสบการณ์จริง โดยนักศึกษาช [...]

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงข้อเขียน ปีการศึกษา 2567

06 ธ.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงข้อเขียนปีการศึกษา 2567 ดูระเบียบการรับสมัคร และสมัครได้ทาง https: [...]

Load More Posts

โครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

26 เม.ย. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

28 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

โครงการ CIT KM Showcase 2023 :knowledge showing and sharing

16 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing หน่วยประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุ [...]

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

09 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประเมินความพึงพอใจต่ [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

03 มี.ค. 2023|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566 ขอคว [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing

03 มี.ค. 2023|Categories: KM-CIT, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ CIT KM Showcase 2023 :knowledge showing and sharing ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการ CIT KM S [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

กิจกรรม

Load More Posts
0 จำนวน
นักศึกษา
0 จำนวน
คณาจารย์
0%
การได้งานทำของบัณฑิต
0 บาท
ทุนวิจัยต่ออาจารย์

Update 25/08/2564

ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

(PDF)

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(PDF)
Go to Top