โครงการพานักวิจัย เยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพานักวิจัยเยี่ยมชมโรงงาน โดยครั้งนี้เดินทางไปที่ บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมผู้บริหาร โดยมี ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต , ผศ.ดร.ธนา ช่วงชิงชัชวาล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล , อาจารย์ วิทยากรณ์ บ่อชน สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ยวิษฐา/ข่าว