โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ดได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก คุณดารารัตน์ สงฆรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (602) ชั้น 6 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ